Steun ons en help Nederland vooruit

Werk en Inkomen

D66 Venray durft te kiezen voor

-> gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt

-> goede mogelijkheden voor omscholing

-> goede huisvesting en ondersteuning voor arbeidsmigranten

-> het faciliteren van innovatieve projecten

-> één aanspreekpunt voor ondernemers

-> aantrekkelijke tarieven voor bedrijven die langdurig werklozen aannemen

-> het open staan voor experimenten rondom versoepeling van bijstandsregels

-> het versterken van het werkgeverssteunpunt

Gelijke kansen

Voor D66 is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt heeft. Capaciteit en opleiding zouden leidend moeten zijn. Dit vraagt om investering binnen overheidsinstanties die doorgeleiden naar werk, maar ook om een investering in achtergestelde groepen om beter toegerust te zijn op de arbeidsmarkt. Voor een goede aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt is het van belang dat de samenwerking tussen bedrijven en opleiders dusdanig wordt dat het vinden van een stageplek of baan in de toekomst geen problemen meer oplevert. Ongeacht type opleiding, geslacht, gelovig of niet, en ongeacht de achternaam. Iedere student of afgestudeerde verdient een serieuze kans en daarmee een passende stageplek of baan. De gemeente kan hierin een rol spelen door informatieverstrekking, begeleiding en advisering richting opleiders en bedrijven. Hiermee kan de aansluiting op de vraag vanuit de werkgevers nog beter gerealiseerd worden.

Arbeidsmarkt

Venray en Venlo zijn weer geoormerkt als de logistieke hotspot van Nederland. Een titel om trots op te zijn. Maar ook een titel die aandacht vergt. Een zogenaamde hotspot zorgt voor een grote naamsbekendheid. Om de status van toplocatie te blijven dragen, met een toenemende hoeveelheid bedrijven die zich in onze regio vestigen, hebben we ook de arbeidskrachten nodig die het werk verzetten. En daar zit op dit moment de crux. De vraag- en aanbodpositie in de arbeidsmarkt is enorm verschoven. De medewerkers die in de logistiek kunnen en willen werken zijn zeer schaars geworden. Dus moeten we ons richten op leerlingen die hun diploma net hebben behaald, arbeidskrachten uit andere landen en mogelijkheden voor omscholing. Gelukkig zijn er nog voldoende arbeidskrachten te vinden waardoor de werkzaamheden niet stil komen te liggen. Echter, duidelijk is ook dat ook hierin de rek begint af te nemen. D66 wil dat onze regio niet alleen populair wordt, maar vooral ook blijft voor mensen die in de voor Venray belangrijke sectoren werken. Dit zijn met name de zorg, logistiek, agribusiness en de creatieve- en maakindustrie. Maar dan moeten we die mensen ook voorzien van een goede opleiding, met voldoende stageplekken. Het koppelen van het onderwijs aan de ondernemers kan verder worden gestimuleerd en gefaciliteerd door de gemeente.

Arbeidsmigranten

Deugdelijke huisvesting is een zeer belangrijk thema dat rechtstreeks samenhangt met de Venrayse successen in het verleden, maar vooral ook in de toekomst. Met de vergrijzing op komst, zullen we ons moeten richten op de werknemers die huis en haard willen verlaten om zich te richten op een toekomst in onze regio. Dat betekent dat we voor een deel van onze gasten zorg dienen te dragen voor tijdelijke huisvesting, maar voor een deel ook voor langdurige of definitieve huisvesting. Omdat er voor mensen die voor kortdurende huisvesting in aanmerking willen komen geen mogelijkheden liggen bij de woningcorporatie, moeten we ons richten op andere opvangmogelijkheden. Die kunnen we helaas niet via Wonen Limburg verspreiden over de hele gemeente. Simpelweg omdat die plekken bedoeld zijn voor de zogenaamde longstay arbeidskrachten. Voor de huisvesting van shortstay arbeidskrachten ondersteunen we initiatieven die voldoen aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen of anderszins kunnen aantonen dat zij op een verantwoorde manier arbeidskrachten wil gaan huisvesten. Bij voorkeur landen deze initiatieven op kleinschalige wijze binnen de bebouwde kom. Echter, goede initiatieven die grootschalige huisvesting bieden op bijvoorbeeld een bedrijventerrein kunnen onder voorwaarden op medewerking van D66 rekenen. Venray kan zich als een gastvrije gemeente profileren en daarmee populair worden bij de arbeidskrachten die we, zeker over een aantal jaren, niet meer kunnen missen.

Arbeid en ondernemen

Projecten van innovatieve aard willen we door de gemeente gefaciliteerd zien, mits dit kan leiden tot het creëren van nieuwe banen, nieuwe bedrijvigheid of een compleet nieuw idee wat (bijna) de markt op kan. Sinds de oproep van D66 voor een beter vestigingsklimaat zijn er een tweetal ambtenaren actief om alles gericht op ondernemers en starters te faciliteren. Er moet één duidelijk aanspreekpunt zijn om te voorkomen dat ondernemers op verschillende afdelingen binnen de gemeente hun verhaal moeten houden. Een meer prominente vermelding hiervan kan daar een verbetering in brengen. Nieuwe bedrijven die zich in Venray vestigen en op zoek zijn naar nieuwe werknemers moeten tegen aantrekkelijke tarieven hun vestiging in Venray kunnen opstarten. Dit onder de voorwaarde dat er een deel van de nieuw aan te nemen medewerkers gericht gezocht wordt binnen de gemeente en de buurgemeenten. Indien mogelijk onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of langdurig werklozen. D66 vindt dat hierover prestatieafspraken gemaakt moeten kunnen worden.

Participatiewet

De huidige aanpak in de Participatiewet is sterk gericht op regels en het controleren daarvan. De gemeente Wageningen gaat mede op initiatief van D66 Wageningen als eerste starten met een onderzoek of ontvangers van bijstand met versoepelde regels, meer vertrouwen of juist meer begeleiding een grotere kans hebben op de arbeidsmarkt. Ook andere gemeenten hebben zich hiervoor aangemeld. Wij zijn zeer benieuwd naar de eerste resultaten en staan in de toekomst open voor deelname aan een vergelijkbaar experiment. Projecten die aansluiten op de participatiewet wil D66 graag ondersteund zien door de gemeente. Hiertoe kan het werkgeverssteunpunt met (nog) meer bedrijven in contact treden om te kijken of er samenwerkingsverbanden mogelijk zijn. Zodoende kunnen de mensen die niet als eerste gevraagd worden voor een baan toch een zinvolle bijdrage leveren aan de Venrayse samenleving en kans maken op betaald werk. Ook onze verenigingen en stichtingen die veelal draaien op vrijwilligers kunnen mensen aan zich binden in het kader van de participatiewet. Om te zorgen voor een succesvolle samenwerking moet niet ten koste van alles een verplichting worden opgelegd. Inwoners met een uitkering die wel kunnen, maar niet willen werken, moeten wat ons betreft in een speciaal traject komen waarin werknemersvaardigheden aangeleerd worden. Als ook dit niet succesvol is, dan kunnen alleen de landelijke spelregels nog worden toegepast.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018