Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur en Financiën

D66 Venray durft te kiezen voor

-> een nuchter financieel beleid

-> het opbouwen van de algemene reserve

-> het niet harder laten stijgen van de lasten dan de inflatie

-> een financieringsplafond

-> transparantie en controle

-> doelmatig besturen

-> delen en bespreken van belangrijke besluiten met inwoners

-> een volledig gedigitaliseerde en toegankelijke begroting

-> een flexibele ambtelijke organisatie

Gemeentefinanciën

D66 wil blijven investeren in voor ons belangrijke thema’s als onderwijs, ondernemerschap, ontplooiing, sociaal beleid, cultuur en groen en wil voorzieningen die daaraan bijdragen adequaat ondersteunen. Deze ambitie vereist echter een nuchter financieel beleid. Duidelijke doelen op de gebieden die voor de gemeente Venray kerntaken zijn, moeten het uitgangspunt zijn voor het financieel beleid. Met de drie decentralisaties (jeugdwet, participatiewet en de wmo) kreeg de gemeente er in de afgelopen jaren belangrijke taken bij. De begrotingsomvang is hierdoor flink gestegen. Ondertussen is het duidelijk wat de drie decentralisaties inhouden en lijkt met het oog op de strategie voor de langere termijn een kerntakendiscussie zinvol. D66 blijft zich inzetten voor een financieel gezonde en sluitende gemeentelijke (meerjaren)begroting. Daarbij is het essentieel dat de gemeente genoeg reserves en voorzieningen heeft om toekomstige risico’s op te vangen. Het weerstandsniveau, het geld dat nodig is om de gemeentelijke risico’s af te dekken, moet daarom op een verantwoord niveau komen om een volgende crisis op te kunnen vangen. De algemene reserve moet dan de tegenvallers kunnen opvangen. Die tegenvallers kunnen we echter ook zelf voorkomen door prudent budgetbeheer en reële begrotingen te realiseren. Incidentele opbrengsten worden wat D66 betreft niet ingezet voor de financiering van structureel beleid. Bij een financieel solide beleid past ook een verdere doorontwikkeling van het in de afgelopen jaren ingezette planmatig risicobeheer. Structurele budgetkortingen van de rijksoverheid mogen wat betreft D66 in principe niet worden gecompenseerd vanuit de gemeentelijke reserves en voorzieningen. Dat geeft hooguit op korte termijn verlichting maar leidt op lange termijn tot structurele financiële problemen. Een slimme mix van hervormen, investeren en bezuinigen is dan geboden. Voormelde pleidooien voor een solide financieel beleid hebben alles te maken met de beoogde terughoudendheid bij het verhogen van leges, heffingen en belastingen. D66 wil de gemeentelijke lasten niet harder laten stijgen dan de inflatie.

Investeringen

Bij het investeren in nieuwe projecten zal een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt tussen nu of later, nut en noodzaak, doelmatigheid en duurzaamheid. Zo mogelijk moet er worden aangehaakt bij reeds bestaande projecten en initiatieven in buurt of regio. Om de financiële discipline verder te versterken en ook in de toekomst een gezonde financiële positie te waarborgen, streven we naar een structureel verantwoord financieringsplafond. We moeten voorzichtig zijn bij het aangaan van financiële verantwoordelijkheid door de gemeente voor nieuwe projecten en nieuw beleid. We kijken vooruit en willen daarmee anticiperen op kosten in de toekomst. D66 weegt bij investeringen niet alleen de investeringskosten maar ook de exploitatiekosten op de langere termijn mee. D66 gaat voor de meest verantwoorde oplossing op langere termijn, in plaats van de laagste investering nu en hoge (onderhouds)kosten later. Ook werk met werk maken, loont.

Transparantie en controle

D66 heeft zich in de afgelopen raadsperiode ingezet voor het transparanter maken van de financiën. Een voorbeeld is het periodiek door het College B&W rapporteren met betrekking tot zogenaamde majeure projecten. Het college heeft dit voorstel van D66 overgenomen zodat de betreffende commissie en de gemeenteraad thans per project middels een eenvoudige kleurcode worden geïnformeerd. Daarnaast heeft D66 zich intensief beziggehouden met de afwikkeling en doorstart van het Floriade-dossier. We zullen hier de vinger aan de pols blijven houden. Wij willen ‘in control’ zijn. Dit betekent dat de gemeenteraad inzicht moet hebben in de grote financiële stromen en de risico’s. Met name D66 heeft er in de afgelopen vier jaren voor gezorgd dat de transparantie aanzienlijk is toegenomen. De gemeenteraad kan nu, indien nodig, veel eerder bijsturen. D66 wil dat consistente beleid blijven doorvoeren. Om de controlerende taak van de gemeenteraad naar behoren uit te voeren is het noodzakelijk dat de gemeentefinanciën transparant zijn en dat informatie tijdig beschikbaar is. Een proactieve gemeentelijke rekenkamer, die zich in overleg ook richt op regionale samenwerkingsverbanden, is volgens D66 een belangrijk hulpmiddel bij het doelmatig besturen.

Samenwerkingsverbanden

D66 heeft in de afgelopen raadsperiode herhaaldelijk aangegeven dat het aantal samenwerkingsverbanden dat de gemeente Venray met andere gemeenten is aangegaan erg groot is. Landelijk gezien bevindt de gemeente Venray zich qua aantal samenwerkingsverbanden in de top. D66 vindt dat samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan indien er voldoende zwaarwegende, bijvoorbeeld financiële, belangen spelen. Het aangaan van veel samenwerkingsverbanden betekent ook dat er meer risico wordt gelopen. D66 maakt zich er sterk voor alleen samenwerkingsverbanden aan te gaan indien zulks noodzakelijk is. Een voortdurende evaluatie van de toegevoegde waarde (kwaliteitsverbetering en kostenbesparing) van samenwerkingsverbanden is geboden. D66 wil ook meer democratische controle binnen de regionale samenwerking. Door gemeenteraden eerder, meer en beter te betrekken, wordt de controle vanuit de volksvertegenwoordiging geborgd.

Bestuurlijke vernieuwing

D66 wil een open bestuur op basis van kwaliteit, dat transparant is. D66 vertrouwt op de kracht van mensen en wil deze benutten bij het besturen van de gemeente. Belangrijke en complexe besluiten worden wat ons betreft in fasen verdeeld en op gepaste wijze interactief met inwoners gedeeld en besproken. Stukken en voorstellen zouden hiervoor digitaal goed toegankelijk moeten zijn. Ook hierbij gaan wij niet uit van blauwdrukken maar willen we dat er per situatie wordt gekozen voor een specifieke aanpak. Op deze wijze wordt in de loop van de jaren voldoende ervaring opgedaan met verschillende procesvormen als burgerpanels of burgerbegrotingen. Hiernaast wil D66 haar aandacht bij de samenwerkingsverbanden blijven houden. Good Governance of behoorlijk bestuur is daarbij van fundamenteel belang. Sleutelbegrippen daarbij zijn: transparantie, duidelijke bevoegdheden en adequate verantwoording en controle. Daarnaast pleiten wij voor een andere presentatie van de begroting, kernachtig, met kengetallen, volledig gedigitaliseerd en eenvoudig toegankelijk: ‘on demand’.

Ambtelijke organisatie

Qua leeftijd heeft de gemeente Venray een relatief oud ambtenarencorps. D66 pleit ervoor dat bij het invullen van opengevallen arbeidsplaatsen en het invullen van nieuwe functies met name geworven wordt onder jongeren. Dat garandeert niet alleen een toekomstbestendig ambtenarencorps doch zal er zeker ook toe bijdragen dat er effectiever gewerkt kan worden daar waar het gaat om bijvoorbeeld flexibiliteit en ICT. Medewerkers van de gemeente hebben recht op een goede transparante arbeidsverhouding waarbinnen flexibiliteit en een-leven-lang-leren gewoon zijn. Dit beperkt wat ons betreft uiteindelijk de inhuur van dure, externe adviseurs.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018