Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid en Milieu

D66 Venray durft te kiezen voor

-> het opstellen van energieneutrale dorps- en wijkplannen

-> een revolverend duurzaamheidsfonds

-> een inventarisatie voor het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen

-> investeren in zonnepanelen op basisscholen

-> meer luchtkwaliteitsmetingen

-> meer openbare laadpalen en snellaadstations voor elektrische auto’s

-> het stimuleren van het gebruik van deelauto’s

-> gevarieerde flora en fauna

-> onderzoek naar OZB-korting naar energieprestatie

-> vervanging van alle straatverlichting voor duurzame ledverlichting

Energieneutrale dorpen en wijken

Venray moet zo snel mogelijk energieneutraal worden. Door klimaatverandering worden warmterecords aan de lopende band gebroken en worden regenbuien extremer. Om de transitie naar een energieneutrale toekomst in één keer goed te doen, zullen we per dorp en wijk moeten onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn om zo snel mogelijk het energieverbruik terug te brengen. We gaan naar een toekomst zonder gebruik van aardgas, maar willen daarbij wel dat de alternatieven betaalbaar en duurzaam zijn. In samenspraak met bewoners en belanghebbenden moet voor ieder dorp en iedere wijk in de komende raadsperiode door de gemeente een concreet plan worden opgesteld hoe het dorp of de wijk zo snel en efficiënt mogelijk energieneutraal kan worden gemaakt zonder daarbij een vorm van opwekking bij voorbaat uit te sluiten. Op basis van deze energieneutrale dorps- en wijkplannen wordt met de woningcorporatie concrete afspraken gemaakt over de verduurzaming. In 2020 moeten de corporatiewoningen in Venray gemiddeld energielabel B hebben en in 2030 moeten deze woningen voldoen aan de ‘bijna energieneutraal-norm’ (BENG). D66 wil dat er vanaf 1 januari 2020 alleen nog nieuwe woningen worden gebouwd die minimaal ‘bijna energieneutraal’ zijn. De gemeente stuurt hier bij het verlenen van de vergunning op aan. Nieuwe woningen worden dan ook niet meer op het aardgasnet aangesloten. Er moeten dus slimme oplossing komen om er in de winter toch warmpjes bij te kunnen zitten. Te denken valt hierbij aan het gebruik van restwarmte vanuit het bedrijfsleven of warmtepompen.

Daarnaast willen wij dat de gemeente ook particuliere woningeigenaren en ondernemers stimuleert in het verduurzamen van hun gebouwen door voorlichting, advies op maat en financiële ondersteuning vanuit een revolverend duurzaamheidsfonds. Ook moet de gemeente gaan inventariseren hoe zo snel mogelijk op de vele vierkante kilometers plat dak van bedrijfsgebouwen collectief zonnepanelen geplaatst en geëxploiteerd kunnen worden. Bij voorkeur samen met geïnteresseerde bewonersinitiatieven en duurzaamheids-coöperaties. Niet alleen bij bedrijfsgebouwen liggen er kansen; ook bij basisscholen en gemeenschapshuizen. De gemeente moet de (school)besturen stimuleren om gebruik te maken van de hiervoor beschikbare provinciale subsidie. Mocht deze subsidie niet voldoende zijn, dan kan de gemeente ook hier revolverend in investeren. Na een aantal jaren kunnen de (school)besturen de besparing op de energierekening inzetten voor onderwijsdoeleinden en verbetert de exploitatie van gemeenschapshuizen.

Schone lucht

De veehouderij evenals het auto- en vrachtverkeer, met name langs de drukke doorgaande wegen, bepalen in grote mate de luchtkwaliteit in Venray. Om de luchtkwaliteit in Venray daadwerkelijk goed te kunnen bepalen wil D66 dat de aankomende periode ingezet wordt op méér en uiteenlopende luchtkwaliteitsmetingen om meer inzicht te verkrijgen in de luchtkwaliteit in het belang van de volksgezondheid. Luchtvervuiling kan enerzijds verminderd worden door het gebruik van schonere technieken of alternatieve vervoermiddelen zoals de fiets, het openbaar vervoer of lopen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Anderzijds liggen er kansen om het gebruik van vervoermiddelen die door schonere energievormen worden aangedreven te stimuleren.

D66 wenst dat er door de hele gemeente een dekkend netwerk van openbaar toegankelijke laadpalen en snellaadstations voor elektrische auto’s komt. Bij aanleg en herinrichting van parkeerhavens wordt voortaan vooraf geïnventariseerd hoeveel parkeerplekken voorzien moeten worden van een laadpaal. In de Gouden Leeuw parkeergarage moet aan het einde van de komende raadsperiode minimaal een kwart van de parkeerplekken zijn voorzien van elektrische laadpalen. Daarnaast willen we het delen van auto’s aanmoedigen door op meer plekken ruimte voor deelauto’s te creëren.

Gemeentelijk bosbezit en landschappelijke inrichting

In de achter ons liggende jaren is een start gemaakt met de omvorming van het gemeentelijk bosbezit. Waar voorheen sprake was van min of meer een monocultuur met als enige doel de houtoogst, ontstaat meer en meer gevarieerde bossen, waar loof- en naaldhout elkaar afwisselen en aanvullen. Dit heeft een positief effect op de natuurwaarde van het bosbezit, maar draagt ook bij aan de vergroting van de belevingswaarde voor de (stille) recreatie. Flora en fauna krijgen een steeds grotere differentiatie, hetgeen door een daarbij passend beheer van overige landschapselementen en bermen nog versterkt zal worden. D66 stelt voor om inrichting en beheer van de bossen en overige elementen in het landschap nog verder af te stemmen op een verdere ontwikkeling van een gevarieerde flora en fauna in de landelijke omgeving. Daarbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar een goed milieu voor de wilde bij, een insect dat erg belangrijk is voor het in stand houden van ons leefmilieu.

Met betrekking tot de ontsluiting van de grote boscomplexen vindt D66 het belangrijk dat de in deze bosgebieden voorkomende wegen, voor zo ver zij niet noodzakelijk openbaar blijven voor de bereikbaarheid van aangrenzende percelen, aan de openbaarheid onttrokken worden. Hiermee zal bereikt worden dat grotere eenheden binnen deze complexen voor de aanwezige dieren rustgebied zullen zijn. Uiteraard blijven de bossen voor de stille recreatie beschikbaar en toegankelijk.

Gemeente als voorbeeld

Gemeenten hebben in het bijzonder een rol om te zorgen dat de energietransitie plaatsvindt en dat deze zichtbaar en tastbaar wordt. Dit kan door zelf het goede voorbeeld te geven en door de transitie met duidelijke regels en gerichte stimulering te versnellen. D66 stelt de volgende concrete maatregelen voor om dit handen en voeten te geven. Ten eerste willen wij dat de gemeente een duurzaam inkoopbeleid voert. Ten tweede moet de gemeente onderzoek doen naar de haalbaarheid om een OZB-korting naar energieprestatie van woningen te introduceren. Ten derde moet de gemeente voortvarend verder gaan met het energiezuinig maken en verduurzamen van het gemeentelijke en maatschappelijk vastgoed zodat de komende raadsperiode zoveel mogelijk panden op energielabel A komen. Ten vierde moeten scholen en sportverenigingen meer worden gestimuleerd om actief bezig te zijn met duurzaamheid. Bij vervanging en onderhoud van sportaccommodaties kan de gemeente ook financieel bijdragen aan zo duurzaam mogelijke gebouwen. Ten vijfde wordt alle straatverlichting wat ons betreft in de komende raadsperiode vervangen door duurzame ledverlichting. Straten worden daarbij zoveel mogelijk energiezuinig en slim verlicht om lichtvervuiling ’s nachts tegen te gaan, bijvoorbeeld doormiddel van bewegingssensoren. Ten slotte zijn bedrijven vanuit de Wet Milieubeheer verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) Limburg-Noord moet hierop gaan handhaven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018