Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en Cultuur

D66 Venray durft te kiezen voor

-> het herinvoeren van subsidie voor monumenten

-> betere bescherming van cultuurhistorische stads- en dorpsgezichten

-> ondersteuning van jongeren bij het ontplooien van initiatieven

-> investeren in professionele ondersteuning in The B

-> stimuleren van cultureel ondernemerschap

-> een divers kunst- en cultuuraanbod

-> een vraaggerichte sociaal-maatschappelijke bibliotheek

-> stabiele en substantiële subsidiëring van belangrijke culture instellingen

-> herkenbare en aantrekkelijke programmering voor alle inwoners

Cultureel erfgoed
Materieel en immaterieel cultureel erfgoed vormt een brug tussen ons heden en verleden. Daar horen gebouwen bij, maar zeker ook het Venrayse dialect en tradities zoals de vastelaovend en de kermis. Dat moeten we koesteren. Zo ook onze gemeentelijke en rijksmonumenten. We vinden het belangrijk dat deze tot in lengte van jaren behouden blijven. Daarvoor is goed onderhoud noodzakelijk. Hiervoor konden eigenaren tot voor kort gemeentelijke subsidie aanvragen. Echter, door een bezuinigingsronde is het budget dat hiervoor was bestemd sinds een aantal jaren niet meer aangevuld. D66 pleit ervoor om dit budget opnieuw aan te vullen. Enerzijds om te voorkomen dat waardevolle gebouwen in verval raken. Anderzijds om eigenaren van potentiele monumenten een reden te geven deze te laten registreren als gemeentelijk monument. Daarnaast is het belangrijk dat het Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) in de toekomst beter in stelling wordt gebracht door duidelijker te formuleren hoe om te gaan met karakteristieke en cultuurhistorische bouwlinten en stads- en dorpsgezichten.

Cultuur voor en door jongeren

D66 vindt het belangrijk dat jongeren in Venray kennismaken met diverse disciplines van de kunst. Wij zien hierin een rol voor Cultura Venray weggelegd. De gemeente kan hierbij helpen door kunst op een laagdrempelige manier aan te bieden, bijvoorbeeld door gratis proeflessen of korting op entree tot culturele activiteiten voor jongeren. Jongeren kunnen met deze kennismaking op zak zelf hun interesses ontwikkelen in de kunstdiscipline die hen het meest aanspreekt. Kunst en cultuur zou moeten worden aangeboden aan jongeren in een vorm die hen aanspreekt en past bij hun belevingswereld. Jongeren kunnen hierin zelf een grote rol spelen, bijvoorbeeld door advies te geven aan bestaande organisaties of door zelf nieuwe initiatieven aan te jagen. Wij zijn er trots op dat er jongeren als Dylan Haegens, of de jongens van Social Events met het organiseren feesten hiervoor als voorbeeld kunnen dienen. Ook jongeren die hun weg niet makkelijk vinden moeten goed worden gefaciliteerd om initiatieven te kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld door hen te helpen bij het aanvragen van subsidies en vergunningen. Daarnaast is het belangrijk dat The B als ontmoetingsplaats, proeftuin en repetitieruimte wordt versterkt. Door hier te investeren in professionele ondersteuning worden jongeren in staat gesteld om zich te focussen op het maken van muziek, en het organiseren en vieren van feesten. Belangrijker nog, ze kunnen zich focussen op jong zijn.

Cultureel ondernemerschap

Het stimuleren van ondernemerschap bij culturele instellingen hoort bij deze tijd. De gemeente zou een grotere rol moeten spelen bij het stimuleren van ondernemend denken bij culturele instellingen en kunstenaars in Venray. Ook inwoners zouden de kans moeten krijgen om daar hun steentje aan bij te dragen. Naar het voorbeeld van andere gemeentes, zoals gemeente Nijmegen, Tilburg en Eindhoven, zou een cultuurfonds opgezet kunnen worden met een combinatie van gemeentelijke middelen en crowdfunding. Daaruit zouden ook initiatieven gefinancierd kunnen worden die crossover zijn tussen cultuur en andere sectoren als zorg of onderwijs. Innovatieve projecten die nu geen financiële middelen kunnen vinden omdat ze crossectoral opgezet zijn. Ook het bedrijfsleven van Venray zou hierbij betrokken kunnen worden.

Culturele instellingen

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in het culturele landschap van Venray. Het Kunstencentrum Jerusalem (KCJ) is nu definitief gestopt. Wel hebben we een nieuwe speler in het veld, Cultura Venray. Deze verbindt als spin in het web verschillende partijen met elkaar en jaagt innovatieve samenwerkingen aan. Cultura Venray moet zorgen voor het behouden en uitbreiden van het kunst- en cultuurnetwerk in Venray en omstreken. Een goed kunst- en cultuurnetwerk staat aan de basis van een gezonde culturele infrastructuur. Ook zorgen zij voor de voortzetting van educatie bij HaFa (Harmonie & Fanfare) en cultuureducatie op de Venrayse basisscholen. Echter, de diversiteit van het aanbod in lessen is in de toekomst onzeker. Het is onduidelijk of alle docenten van het KCJ in de vrije sector hun draai zullen vinden. De kennis en kunde van deze docenten wil D66 graag in Venray behouden. Ook is een goede bezetting van het Jerusalem-gebouw onzeker. Wij vinden dat het gebouw ook in de toekomst beschikbaar moet blijven voor kunst en cultuur.

De nieuwe bibliotheekwet (Wsob) biedt een kader voor de gemeente en de bibliotheek om afspraken te maken over de rol van de bibliotheek in de lokale omgeving. De moderne bibliotheek moet actief bijdragen aan het beantwoorden van maatschappelijk vraagstukken, (digitale) basisvaardigheden en taalvaardigheid van inwoners en de sociale cohesie op lokaal niveau. Daarbij moet worden samengewerkt met stakeholders en partners, onder meer in het onderwijs. De bibliotheek heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid, maar de gemeente heeft de wettelijke plicht de maatschappelijke functie van de bibliotheek te (her)definiëren en in de hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden te voorzien. D66 vindt dat de bibliotheek BiblioNu zich moet kunnen ontwikkelen tot een moderne bibliotheek. Dat wil zeggen, een vraaggerichte sociaal-maatschappelijke organisatie aansluitend op lokale vragen, interesses, noodzaak en behoeften. Te denken valt aan een lokaal kenniscentrum met een educatieve functie, waar burgers, behalve voor informatie in verschillende vormen, ook terecht kunnen voor ondersteuning bij bijvoorbeeld laaggeletterdheid of digitale vaardigheden.

Het Odapark biedt een podium aan hedendaagse kunstenaars. Het is de enige Venrayse cultuurinstelling die een cultuurplanstatus heeft van de provincie Limburg en ontvangt daarvoor jaarlijks subsidie. De provinciale subsidie is gekoppeld aan de gemeentelijke bijdrage. Wij hopen dat Odapark ook in de toekomst deze status en regionale functie behoudt. Daarom vinden we het belangrijk dat we het Odapark stabiel en substantieel blijven subsidiëren. Dat geldt ook voor de andere grote cultuurinstellingen zoals de schouwburg en het Venray Museum. Hierbij is de afgelopen jaren veel veranderd. De schouwburg is verbouwd en uitgebreid met een nieuwe zaal waardoor parallelle programmering mogelijk is, en de schouwburg heeft een huiskamerfunctie gekregen die in de komende jaren verder uitgebouwd zal worden. Het Venrays Museum is samen met onder andere het Historisch Platform en VVV Venray verhuisd naar een mooie nieuwe locatie in het stadspark. Zo is cultuur, historie en toerisme op een bijzondere manier met elkaar verbonden.

D66 vindt het belangrijk dat het culturele aanbod een afspiegeling is van alle Venraynaren. De vijf genoemde instellingen spelen daarin een belangrijke rol. De programmering zou herkenbaar en aantrekkelijk moeten zijn voor alle inwoners. Door het instellen van bijvoorbeeld een breed samengestelde testpanel waardoor de programmering getoetst kan worden, kunnen inwoners zich meer betrokken voelen bij de programmering.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018