Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemen en Innoveren

D66 Venray durft te kiezen voor

-> MKB en Start-ups

-> extra ondersteuning voor innovatieve en duurzame bedrijven

-> het ontwikkelen van een visie op ondernemen

-> een actieve rol voor de gemeente bij het aantrekken van bedrijven

-> de economie van de toekomst

-> een compact centrum

-> het versterken van De Brier

-> een supermarkt in de noordwesthoek van Venray

-> een schone veehouderij in harmonie met haar omgeving

Stimuleer ondernemerschap en innovatie

Het MKB en Start-ups zijn de motor van banen en innovatie in Nederland, ook in Venray. Daarom moedigen wij ondernemen aan. Dit is belangrijk voor de groei van de lokale en regionale economie. D66 vindt dat vanuit de lokale overheid het ondernemerschap meer gestimuleerd moet worden. Dit willen wij onder andere doen door te investeren in Venray als vestigingsplaats voor innovatieve en duurzame bedrijven. Met hen samen kunnen wij zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid, een bruisende leefomgeving, bloeiende cultuur, recreatie en natuur in Venray.

Venrayse bedrijven die innovatief en duurzaam aan de slag gaan of zijn moeten extra gestimuleerd en ondersteund worden. Dit kan zijn door extra ondersteuning voor starters en bij uitbreidingsplannen van bestaande ondernemingen. Starters met een gedegen businessplan voor innovatieve en duurzame producten of dienstverleningen, zouden bijvoorbeeld tijdelijk ontlast kunnen worden met betrekking tot gemeentelijke belastingen.

Wij vinden dat de lokale overheid een actieve rol moet spelen om bedrijven aan te trekken. Dit betekent als grensregio ook dat informatie en ondersteuning in tenminste Duits en Engels verkrijgbaar is. Daarnaast is het van belang dat de regeldruk zoveel mogelijk wordt verlaagd en moet de gemeente ervoor zorgen dat ondersteunende organisaties als het Limburgs Instituut voor Ontwikkelingsfinanciering of de Kamer van Koophandel bij ondernemers goed in beeld komen.

Visie op ondernemen

Het moet makkelijk zijn voor binnen- dan wel buitenlandse bedrijven zich in Venray te vestigen. Daarvoor is de ontwikkeling van een duidelijke visie op ondernemen in Venray nodig. D66 vindt dat een dergelijke visie, met daaraan gekoppeld een concept ter realisering, samen met Venrayse ondernemingen de komende periode moet worden uitgewerkt. De economie leeft op en daarvan moet Venray zien te profiteren. Een visie moet bedrijven gaan aantrekken en dus werkgelegenheid naar Venray halen. Focussen op een aantal terreinen kan daarbij helpen. Terreinen waarop Venray zich kan onderscheiden zoals de geestelijke gezondheidzorg, de logistiek, agribusiness, maar ook de vrijetijdseconomie en de creatieve- en maakindustrie.

De visie moet ook een antwoord geven op de manier waarop wij als gemeente omgaan met de economie van de toekomst. Bijvoorbeeld met de gevolgen van 3D printing op de logistieke sector en de gevolgen van de robotisering op de zorgsector. Maar ook over de manier waarop we in de toekomst om willen gaan met trends als de zelfrijdende auto, alternatieve financieringsvormen en de energietransitie. Daarnaast is het belangrijk dat we snel een antwoord formuleren hoe we de 30 hectare ontwikkelruimte voor bedrijven in willen gaan vullen, maar is het misschien nog belangrijker om te bepalen hoe we onze bestaande bedrijventerreinen bij de tijd gaan houden.

Detailhandel

Vier jaar geleden zaten we nog midden in een economische crisis. Ook het centrum van Venray ontkwam daar niet aan. De winkelleegstand nam zienderogen toe. Echter, niet alleen de crisis maar ook trends op het gebied van internetverkopen en schaalvergroting lagen hieraan ten grondslag. Dit zijn trends die nog steeds doorwerken. Toch werd er vier jaar geleden nog gesproken over uitbreidingsplannen. Dat zou een door ons gewenst compact winkelcentrum in gevaar brengen. Er was dringend een andere mindset nodig. Van kwantiteit naar kwaliteit. En dat is gelukt. Na een zorgvuldig proces met veel betrokkenen als bezoekers, bewoners, ondernemers en pandeigenaren is er nieuwe centrumvisie opgesteld met als kernwoorden compact, compleet en comfortabel. Dat betekent dat detailhandel wordt geconcentreerd in het kernwinkelgebied, er meer ruimte komt voor cultuur, horeca en evenementen en aanloopstraten nieuwe bestemmingen krijgen als wonen, zorg of dienstverlening. Om dit uiteindelijk te kunnen realiseren hebben we een lange adem nodig. De afgelopen jaren hebben we het centrum vooruitgeholpen. De leegstand is afgenomen, we hebben het parkeerbeleid gastvriendelijker gemaakt en er worden meer evenementen georganiseerd. Echter, als we ook in de toekomst van ons centrum willen blijven genieten dan kunnen we ons niet veroorloven om niets te doen. Dan moeten we blijvend in ons centrum investeren en moeten we in blijven spelen op de trends van de toekomst.

Zoals kleinschalige detailhandel in het centrum geconcentreerd zou moeten zijn, zo zou grootschalige detailhandel op De Brier geconcentreerd moeten worden. Er liggen hier veel kansen binnen de branche ‘wonen’, maar ook een zaak in rijwielen, ondergeschikte horeca of een (fastfood)restaurant zouden De Brier kunnen versterken. Daarnaast zou de openbare ruimte wel een opwaardering kunnen krijgen. Net als voor het centrum moet er een door de gemeente gefaciliteerd aanjaagteam voor De Brier worden ingesteld om ook echt stappen te kunnen zetten. De focus moet hierbij liggen op bovenstaande aandachtspunten. Over de komst van een supermarkt hebben wij een helder standpunt. D66 vindt dat bij een eventuele ontwikkeling op het gebied van supermarkten, zoals die van de Aldi, prioriteit gegeven moet worden aan een supermarktvoorziening in de noordwesthoek van Venray. Net zoals in Landweert, Brukske en Veltum zou zo’n ontwikkeling gepaard kunnen gaan met een nieuwe maatschappelijke voorziening zoals een buurthuis ter vervanging van De Hoender.

Duurzame veehouderij

Tot voor kort had de gemeente Venray geen visie op het gebied van de veehouderij. En dat terwijl deze in onze gemeente goed vertegenwoordigd en internationaal toonaangevend is. Maar ook de maatschappelijke weerstand voor de schadelijke effecten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat is de reden dat D66 in de afgelopen raadsperiode het initiatief heeft genomen om een brede maatschappelijke dialoog inzake de veehouderij te organiseren waarbij burgers, ondernemers, deskundigen, ambtenaren, college- raads- en commissieleden bij betrokken zijn geworden. Dit was de aanzet om te komen tot de ‘Visie Veehouderij Venray 2018’ waarbij dezelfde mensen en groeperingen de mogelijkheid hebben gekregen een bijdrage aan te leveren. Het resultaat zijn realistische en haalbare doelstellingen om de veehouderij schoner te maken en meer in harmonie met haar omgeving te brengen. Daarmee kan deze visie met recht een kantelpunt worden genoemd.

Het wordt hoog tijd dat de uitstoot van schadelijke stoffen door de veehouderij wordt teruggedrongen, de geuroverlast afneemt, de mestfraude hard wordt aangepakt, het dierenwelzijn hoger in het vaandel komt te staan, het normaal wordt dat omwonenden bij ontwikkelingen worden betrokken en dat er op dit alles nadrukkelijk wordt gehandhaafd. Dit kan niet zonder de medewerking van een toekomstgerichte agrarische sector. De gemeente zal moeten stimuleren dat de sector voorop blijft lopen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Met andere woorden, koplopers moeten worden beloond. Van voedselveiligheid tot hernieuwbare energie en van nieuwe eiwitbronnen tot de landschappelijke inpassing, de veehouderij moet met zijn tijd mee vooruit. Daarom is het van groot belang dat de visie op de veehouderij zo snel mogelijk wordt omgezet in een pakket aan maatregelen om de geformuleerde doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018