Steun ons en help Nederland vooruit

Orde en Veiligheid

D66 Venray durft te kiezen voor

-> structureel financieel gezonde Veiligheidsregio

-> een geïntegreerde aanpak bij preventiebeleid

-> het bestrijden van huiselijk geweld

-> de optimale bescherming van privacygevoelige informatie

-> een positieve insteek bij het gebruik van big data

-> deelname aan experimenten om te komen tot gereguleerde wietteelt

-> onderzoek naar het verplaatsen van de coffeeshops

-> meer investeren in toezicht en handhaving

Veiligheid

Een repressieve aanpak is het laatste stadium daar waar de veiligheid in het geding is. Tijdige signalering van situaties die tot ontsporing kunnen leiden kan alleen succesvol zijn als er wordt samengewerkt. Samenwerking tussen scholen, politie, BOA’s etc. kan bepaalde zaken in een vroegtijdig stadium herkennen. Vervolgens kan er op laagdrempelige wijze contact worden gezocht en ondersteuning worden aangeboden. Echter, ook veiligheid die boven de gemeentegrens uitgaat dient te zijn geborgd. De Veiligheidsregio Limburg-Noord, waar Venray onderdeel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor de brandweer, ambulance, de aanrijtijden en coördinatie bij grote rampen. De Veiligheidsregio is alleen in staat tot een goede en verantwoorde dienstverlening als ook de financiën van de Veiligheidsregio op orde zijn. Dat is nu niet het geval. D66 maakt zich er sterk voor dat de Veiligheidsregio structureel financieel gezond wordt zodat de veiligheid in de toekomst blijvend gegarandeerd kan worden. Dossiers zoals deze, waarin het vaak om grote financiële bedragen of grote belangen gaat en niet of nauwelijks in de publieke of politieke belangstelling staan blijven wij kritisch volgen en durven we ter sprake te brengen als dat nodig is.

Preventie

Overlast door jeugd en jeugdcriminaliteit is een probleem dat aandacht blijft vragen. De politie pakt dit al gericht aan. HALT dient een centrale rol bij de preventieve en repressieve aanpak te blijven houden. Goede samenwerking zal uiteindelijk leiden tot het verminderen van criminaliteit. Een geïntegreerde aanpak is daarvoor noodzakelijk. Schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, aanpak van drugsgebruik op jonge leeftijd zijn speerpunten. De gemeente heeft hier een regiefunctie. Inzetten op preventief beleid om jongeren niet te laten afglijden en geïntegreerde aanpak van jongeren die reeds met politie en justitie in aanraking zijn geweest is een prioriteit. Dit is belangrijk omdat jongeren die reeds met politie en justitie in aanraking zijn geweest een veel grotere kans hebben verder af te glijden in het criminele circuit. Een preventieve aanpak dient ook plaats te vinden om te voorkomen dat de jongeren niet meer aan te spreken zijn.

Huiselijk geweld

Thuis is een veilige plaats. Geweld binnenshuis heeft een zeer grote impact op betrokkenen. Repressie is uiteindelijk niet de oplossing; men moet weer met elkaar verder. De Wet Tijdelijk Huisverbod geeft de burgemeester vergaande bevoegdheden om direct in een onveilige situatie in te grijpen. D66 acht dit het laatste redmiddel. D66 vindt dat er strak dient te worden ingezet via ‘Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg’. Onlangs heeft Veilig Thuis via een interne audit de kwaliteit met een voldoende beoordeeld. D66 zal de ontwikkelingen van Veilig Thuis nauwlettend blijven volgen zodat de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gestelde kwaliteitseisen ook worden nagekomen.

Privacy

Veiligheid op ICT-gebied staat en valt met bewustwording van de gebruiker. De gemeente dient de ICT-systemen evenredig aan de mate van mogelijke inbreuk op privacy te beschermen. Privacygevoelige informatie dient het meest optimaal te worden beschermd. D66 acht bescherming van deze privacygevoelige informatie zeer belangrijk. Dat betekent ook dat ambtenaren zich ervan bewust dienen te zijn dat zij zeer omzichtig om moeten gaan met gegevensdragers van persoonsgegevens. D66 wil ook dat er slim gebruik wordt gemaakt van de hoeveelheid digitale gegevens: big data. Zo kunnen big data bijvoorbeeld worden gebruikt om de verkeersveiligheid te vergroten. Of het vergroten van de veiligheid door plekken waar veelvuldig wordt gedeald in kaart te brengen. D66 staat voor een beleidsmatige aanpak van het gebruik van big data. De insteek dient positief te zijn met serieuze aandacht voor de bescherming van de privacy.

Drugsbeleid

Drugsoverlast blijft in de gemeente Venray een probleem. Het betreft dan onder andere overlast rondom de coffeeshops. D66 is voor een nieuw softdrugsbeleid zodat de aan de coffeeshops geleverde softdrugs niet meer uit het criminele circuit komen en er een zekere kwaliteitswaarborg van de te verkopen softdrugs is. Wij zijn er voorstander van dat de gemeente Venray actief deel gaat nemen aan de experimentele fase van dit gewijzigde beleid. Hiervoor heeft D66 de afgelopen periode een motie in de gemeenteraad ingediend. Naar aanleiding daarvan heeft de burgemeester aangegeven dat men er serieus mee aan de slag gaat. Gereguleerde handel in softdrugs zal de daarmee nu samenhangende criminaliteit verminderen. De handel in softdrugs levert overlast op: auto’s die voor parkeeroverlast zorgen, en gevoel van onveiligheid voor de omgeving. D66 vindt dat moet worden onderzocht hoe de in het centrum gevestigde coffeeshops naar elders kunnen worden verplaatst om zo de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in en om het centrum te vergroten. Te denken valt bijvoorbeeld aan verplaatsing naar een bedrijventerrein nabij een uitvalsweg.

Toezicht en handhaving

Overlast wordt door de inwoners van Venray op verschillende manieren ervaren. Als gevolg van een goed vertegenwoordigde veehouderij en de ligging van de A73 is de concentratie fijnstof en stikstofoxide in en rondom Venray bovengemiddeld hoog. Kortom de luchtkwaliteit in en rondom Venray is slecht te noemen. Daarnaast is het belangrijk dat er toezicht gehouden en gehandhaafd wordt op onder andere illegale huisvesting, afvaldump, parkeer-, drugs- en geluidsoverlast. Er moet meer worden geïnvesteerd in toezicht en handhaven en indien mogelijk zijn hierover beleidsmaatregelen te nemen. Tegelijkertijd moeten we ook onderkennen dat er voor wat betreft toezicht en handhaving altijd een capaciteitsprobleem zal zijn. D66 acht het daarom van belang dat er bij toezicht en handhaving prioriteiten worden opgesteld die aansluiten op de wensen van inwoners. Aan de hand daarvan dient er effectief toezicht te worden gehouden en daar waar nodig meer te worden gehandhaafd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018