Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte en Wonen

D66 Venray durft te kiezen voor

-> een modern en toegankelijk St. Anna

-> goede huisvesting voor arbeidsmigranten, jongeren en woonurgenten

-> innovatieve woonconcepten

-> meer levensloopbestendige woningen

-> een nieuwe verbindingsweg tussen de Stationsweg en Henri Dunantstraat

-> een opwaardering van de stationsomgeving

-> de ontwikkeling van een ‘derde singel’ voor fietsers

-> de aanpak van knelpunten in het nieuwe parkeerbeleid

-> extra veilige parkeerplaatsen voor vrachtwagens

-> het betrekken van bewoners bij inrichting en beheer van de openbare ruimte

St. Anna

Jaar in jaar uit hebben we als inwoners van Venray met lede ogen moeten aanzien hoe St. Anna met de dag verloederde. Als D66 hebben we het voortouw genomen om hier verandering in te brengen. Door het schrappen van het globaal stedenbouwkundig plan en het vaststellen van het ambitiedocument hebben we de afgelopen raadsperiode ruimte gecreëerd voor ontwikkelingen. Dit maakte de weg vrij voor de Renschdael Groep om het park aan te kopen en direct voortvarend aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor de herontwikkeling. De Renschdael Groep staat bekend om het respect dat zij tonen voor de historie en omgeving bij de ontwikkeling van grote projecten, en de kwaliteit die zij hierbij leveren. Dit bleek ook uit de stedenbouwkundige- en landschapsvisie voor St. Anna. Met veel zorg en aandacht voor kernwaarden als de historie en de landschappelijke diversiteit. D66 onderschrijft deze visie en heeft vertrouwen in de Renschdael Groep dat zij met dezelfde zorg en aandacht hun plannen zullen uitvoeren. D66 zal de Renschdael Groep alle medewerking verlenen die zij nodig hebben om hun plannen uit te voeren. Maximale toegankelijkheid is daarbij voor ons een harde voorwaarde zodat St. Anna meer dan ooit onderdeel van de Venrayse gemeenschap wordt. Wij zijn dan zelfs bereid om gemeentelijke investeringen te doen in bijvoorbeeld de noodzakelijke nutsvoorzieningen. Na jaren van verval hebben we eindelijk de kans om St. Anna nieuw leven in te blazen. Nu doorpakken!

Wonen

Volgens de prognoses zal de bevolking van de gemeente Venray tot ongeveer 2032 blijven groeien. Daarna zal de bevolkingskrimp ook Venray een bezoekje komen brengen. Echter, door de verandering van de huishoudenssamenstelling zal de behoefte aan woningen ook na 2032 blijven groeien. Bij het realiseren van nieuwbouwwoningen is het van belang dat de juiste woning op de juiste plek komt. Er moet met andere woorden duurzaam behoefte zijn aan deze woning. Daarnaast moeten we ons na decennia van het zoeken naar uitbreidingslocaties, zoals de Brabander, nu meer gaan richten op inbreidingslocaties zoals St. Anna of het voormalige UWV en naastgelegen parkeerplaats. In samenwerking met Wonen Limburg en andere vastgoedpartijen moet er een goede balans worden gevonden in de woonbehoeftes van verschillende doelgroepen. Zo moet er ruimte worden geboden aan goede huisvesting van arbeidsmigranten, moet er meer aanbod komen voor jongeren en woonurgenten zoals in het Schuttersveld, moeten er meer goedkope en betaalbare huurwoningen worden bijgebouwd, moeten er voldoende starterswoningen zijn en moet ruimte worden geboden aan innovatieve woonconcepten zoals Heijmans One woningen of Tiny Houses. Echter, de grootste uitdaging voor de komende jaren is de transformatie van de bestaande woningvoorraad naar levensloopbestendige woningen. Doordat er in verhouding steeds meer ouderen bij zullen komen, we met zijn allen steeds ouder worden en steeds langer thuis blijven wonen zou relatief gezien het aantal levensloopbestendige woningen meer moeten groeien. Aangezien dit niet vanzelf gaat moeten we hier samen met particulieren en corporaties de schouders onder gaan zetten.

Bereikbaarheid

Op het gebied van mobiliteit staan er in Venray twee megaprojecten op de rol. De aanpak van de Via Venray en Maaslijn. Beide projecten zijn broodnodig om de huidige en toekomstige verkeersintensiteiten goed op te kunnen vangen. De Via Venray omvat een aantal deelprojecten. Een daarvan is de eventuele sloop van het viaduct over de Leunseweg en de aanleg van een rotonde. Wat D66 betreft mag niet de uitstraling maar moeten de verkeersafwikkeling en –veiligheid leidend zijn in de keuze voor het al dan niet behouden van het viaduct dan wel de aanleg van een rotonde. Verder is in dit verband een goede verbinding noodzakelijk tussen de Stationsweg en de Henri Dunantstraat, waardoor het sluipverkeer in Anthoniusveld en Oostrum afneemt.

De Maaslijn zal waarschijnlijk in 2021 gedeeltelijk worden verdubbeld en volledig worden geëlektrificeerd. Hierdoor kunnen versnellingsmaatregelen worden genomen en kunnen vertragingen sneller worden opgelost. Bovendien komt hierdoor zicht op een intercity tussen Maastricht en Nijmegen. Venray zou daartussen een van de stopplaatsen moeten worden. Hoe dan ook is station Venray een belangrijk knooppunt. Echter, de uitstraling en de capaciteit van bijvoorbeeld parkeerplaatsen blijven achter bij de behoefte die hiervoor is. Daarom moet het station en zijn omgeving worden opgewaardeerd. Na lang gesteggel over wie wat zou moeten betalen, lijkt er nu een doorbraak te zijn. D66 zal erop toezien dat deze opwaardering zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

Fietsen is en blijft een van de belangrijkste manieren om onszelf te verplaatsen. Door de komst van de e-bike heeft de fiets alleen maar meer aan populariteit gewonnen. Daarom moeten we blijven investeren in veilige fietsroutes van en naar dorpen en vanuit de wijken naar het centrum en de scholen. De aanleg van de ‘derde singel’, een fietspad die alle wijken buiten de singels met elkaar verbindt, zou daarbij kunnen helpen.

Parkeren

De afgelopen raadsperiode is er veel te doen geweest rondom het parkeerbeleid. Na een lange maatschappelijke en politieke discussie werd met draagvlak onder betrokken belangenorganisaties het huidige parkeerbeleid ingevoerd. Betaald parkeren voor een laag bedrag achter de slagbomen op een A-locatie, een blauwe zone in de binnenring en gratis parkeren daarbuiten. Over het algemeen zijn bezoekers, bewoners en winkeliers tevreden over dit nieuwe beleid. Echter, dit neemt niet weg dat er knelpunten blijven bestaan in enkele gebieden of straten. Van belang hierbij is dat er zoveel mogelijk met betrokkenen naar maatwerkoplossingen wordt gezocht.

De regio Venray/Venlo is al jaren dé logistieke hotspot van Nederland. Hierdoor krijgt de regio te maken met veel vrachtverkeer. Toch bestaat er nog steeds behoefte aan goede parkeervoorzieningen waar vrachtwagenchauffeurs de nacht door kunnen brengen. Het gebeurt nog altijd dat een chauffeur langs de weg op een industrieterrein of half op de snelweg de nacht door brengt. Los van de onaangename situatie voor de chauffeur, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen. De gemeente zou samen met de regio, Rijkswaterstaat en betrokken bedrijven werk moeten maken van een oplossing voor dit probleem.

Openbare ruimte

De inwoners van de gemeente Venray moeten de mogelijkheid krijgen om hun wensen met betrekking tot inrichting en beheer van de openbare ruimte in de praktijk vertaald te zien. Dat kan naar onze mening door de bewoners van dorpen, wijken of woonclusters te betrekken bij besluitvorming over inrichting en onderhoud. Initiatieven vanuit bewonersgroepen dienen door de gemeente ondersteund te worden, en waar mogelijk gefaciliteerd. Het spreekt voor zich dat inrichting en onderhoud gebaseerd blijven op wettelijke regels en geleid worden door technische mogelijkheden. Naast het betrekken van de bewoners bij besluitvorming vindt D66 het belangrijk dat bewoners/initiatiefnemers waar mogelijk en naar capaciteit een bijdrage leveren aan de realisatie van de gewenste inrichting en het gewenste onderhoud als dit afwijkt van de gangbare werkwijze. Daarnaast vindt D66 het belangrijk om bij herinrichting waar mogelijk aandacht te geven aan een meer natuurlijke inrichting ten gunste van de ontwikkeling van een gevarieerde flora en fauna in de woonomgeving.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018