Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en Welzijn

D66 Venray durft te kiezen voor

-> kleine zorgteams met minimale administratie

-> het gebruik van domotica en robots als ondersteuning in de zorg

-> het investeren in een kind- en gezinsvriendelijk klimaat

-> positief jeugdbeleid

-> thuisvervangende zorg

-> zorgaanbod dat aansluit op wensen van inwoners en zorgverleners

-> doeltreffend en doelmatig subsidiebeleid

-> ambtelijke ondersteuning voor subsidieontvangers

-> meer investeren in evenementen

-> meer diversiteit

-> het stimuleren en faciliteren van sportactiviteiten

De zorg

Het basisprincipe is wat ons betreft dat iedereen die zorg nodig heeft, deze moet krijgen. De zorg in Venray lijkt doorgaans goed geregeld, maar goed geregeld is niet hetzelfde als goede zorg. Daar staat onze bureaucratie soms tussen. Het is wenselijk dat er menselijk contact is tussen zorgverleners en zorgvragers. D66 heeft een voorkeur voor zorg in kleine teams met minimale administratie. De toenemende vergrijzing met de daarbij horende toename van zorgbehoefte gaat ons de komende tijd sterk bezighouden. D66 wil dat we groeien naar een samenleving die voor zichzelf en voor elkaar zorgt en maakt zich sterk om alle barrières te slechten die dit in de weg staan. Zoals de regelgeving rondom samenwonen van bejaarde ouders met hun kinderen. Daarnaast moeten we als gemeente mee in ontwikkelingen rondom domotica en robotisering als ondersteuning en verlichting van zorgtaken.

Preventie en positief jeugdbeleid

De decentralisatie biedt kansen. Wanneer kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien, kan dat helpen voorkomen dat alledaagse opgroei­ en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen. Het is belangrijk aandacht te hebben voor preventie. Denk daarbij aan investeringen en extra aandacht voor kindermishandeling, pesten, overgewicht, drugsgebruik, radicalisering, jeugdcriminaliteit, armoede, uitval uit sportclubs, kinderen met psychiatrische problematiek, schoolverzuim/thuiszitten. Anderzijds moet er ook worden geïnvesteerd in leuke dingen voor de jeugd. Zoals mogelijkheden om dicht bij huis uit te kunnen gaan, een goed kunst-, cultuur- en sportaanbod, het betrekken van jongeren bij het ontwikkelen van beleid, goede speelruimtes en geschikte woonruimte voor jongeren. Echter, elke jongere is anders. Daar moeten we rekening mee houden wanneer we jongeren willen betrekken bij het maken van beleid. Er zijn jongeren die slechts geïnformeerd willen worden over bepaalde zaken. Voor hen zouden bijvoorbeeld YouTube filmpjes voldoende kunnen zijn. Er zijn ook jongeren die mee willen denken over zaken die hen aangaan. Hiervoor zouden bijvoorbeeld pizza-sessies of een burgertop voor jongeren kunnen werken. Tot slot zijn er ook jongeren die bij besluitvorming of uitvoering van beleid betrokken willen worden. Voor hen zou een jongerenraad goed kunnen werken. Deze kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het gemeentebestuur.

Mantelzorg en thuisvervangende zorg

D66 wil mogelijkheden stimuleren die de werkdruk van mantelzorgers en vrijwilligers verlichten. Bijvoorbeeld door het inzetten van casemanagers zoals ook omarmd in het ‘Deltaplan Dementie’. Hierin worden mensen die voor het eerst te maken krijgen met een ziekte als Alzheimer begeleid door een professional.

Ondanks de zorg en aandacht van mantelzorgers lukt het thuis soms even niet meer. Het is dan niet erg genoeg om in het ziekenhuis opgenomen te moeten worden maar er is wel (acuut) extra ondersteuning nodig. In zo’n situatie moet thuisvervangende zorg mogelijk zijn. Extra hulp in huis of eventueel een tijdelijke opname buitenshuis (ELV), mede om de mantelzorger te ontlasten. Het moet duidelijk zijn voor inwoners en huisartsen welke mogelijkheden er bestaan en deze moeten snel geregeld kunnen worden.

Nieuw ziekenhuis

D66 vindt het belangrijk dat er een medische voorziening is en blijft in Venray. VieCuri heeft aangegeven te overwegen een nieuw ziekenhuis in Venray te bouwen. Als VieCuri het organiseert zijn wij zeker niet tegen een uitgebreid zorgaanbod, maar wij realiseren ons ook dat het haalbaar, betaalbaar en passend moet zijn. Het is in elk geval noodzakelijk dat de basiszorg en zorg voor chronische aandoeningen behouden blijft. Er is nu echter een kans om te sturen om aan te geven welke voorzieningen we willen en waar. Hiervoor zal er een visie ontwikkeld moeten worden in samenspraak met huisartsen, inwoners, wijkteams en andere zorgverleners zodat vervolgens met VieCuri kan worden gekeken hoe de gezamenlijke wensen zo goed mogelijk op elkaar zouden kunnen worden afgestemd. Het zou jammer zijn om maar gewoon de plannen van VieCuri af te wachten. Nu ligt er een mooie kans om mee te denken en om voor Venray het ideale zorglandschap te ontwikkelen. D66 wil over de invulling daarvan meedenken en meepraten.

Zelfsturing

Het blijft een dilemma hoe het beste om te gaan met zelfsturing. Wat is de verantwoordelijkheid van inwoners zelf en wanneer spring je als gemeente toch financieel of op een andere manier bij? D66 is van mening dat burgerinitiatieven ondersteuning verdienen en dat er ruimte en ondersteuning moet zijn voor goede plannen. De gemeente zal een ontwikkeling los moeten kunnen laten. En dan zullen we ook moeten kunnen accepteren dat een deel van de initiatieven, waar veel vrijwilligers hard aan hebben gewerkt, niet (helemaal) het gewenste resultaat zal hebben. Hoe behouden we menselijke maat? We verwachten dat dit dilemma de komende tijd vaker terug zal komen, zeker ook binnen het project Schoon door de Poort. Enerzijds wil je willekeur voorkomen, anderzijds blijft het maatwerk.

Subsidiebeleid

Er wordt in Venray rond de 6 miljoen euro jaarlijks besteed aan subsidie. Wat willen we bereiken met deze subsidie en worden die doelen ook gehaald? Op dit moment wordt er een nieuwe visie en beleid ontwikkeld. Het totale bedrag blijft hetzelfde. Vele subsidies zijn echter nu vanzelfsprekend, en de huidige bedragen zijn in de loop van tientallen jaren zo ontstaan. Het moet nu “op de schop”, mogelijk zelfs wel door helemaal opnieuw te beginnen. Het nieuwe subsidiebeleid zal doeltreffend (geplande doelen worden daadwerkelijk gerealiseerd) en doelmatig (optimaal resultaat halen uit alle verstrekte subsidie) moeten worden. Veel organisaties lopen tegen hetzelfde aan. Waarom moet elke organisatie iemand hebben die zich verdiept in jaarrekeningen, wet en regelgeving, subsidieaanvragen, het regelen van dranghekken, EHBO‘ers, enzovoorts? De gemeente zou hierin kunnen ondersteunen. Dit zou kunnen door een deel van het subsidiegeld daaraan te besteden. Dan komt er voor organisaties ook weer meer tijd voor die dingen waar het eigenlijk om gaat. Het herijken van het subsidiebeleid is dus een kans, maar kan ook pijnlijk worden. Een eventuele vermindering of beëindiging van een subsidiebedrag zal voelen als een gebrek aan waardering en ook de zorg met zich meebrengen dat bepaalde activiteiten misschien niet meer gecontinueerd kunnen worden. Anderzijds lijkt gewoon doorgaan zoals we nu doen, omdat dat nu eenmaal zo altijd was, ook niet de oplossing. D66 vindt dat we die keuzes dus wel zullen moeten en durven maken.

Evenementen

Evenementen dragen bij aan de aantrekkingskracht van Venray en bevorderen de sociale cohesie. Het is belangrijk dat bestaande evenementen blijven behouden en dat de ontwikkeling van nieuwe evenementen wordt aangejaagd. Hierin moet meer worden geïnvesteerd.

Diversiteit

Je keuzes, kansen of vrijheden mogen niet anders zijn omdat je vrouw of man bent of omdat je van vrouwen of van mannen houdt. Niet omdat jij of je ouders ergens anders geboren zijn, omdat je wel of niet in een god gelooft en niet als je een beperking hebt. Alsof er mensen zijn zonder beperking. In de samenleving die wij voorstaan, is er ruimte voor diversiteit. Dit gaat helaas niet vanzelf. Daarom moet er meer aandacht en voorlichting komen over diversiteit en gelijkheid aan de inwoners van de gemeente Venray. D66 wil dat diversiteit de norm wordt binnen de gemeente, scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Deze moeten het goede voorbeeld moeten geven en een afspiegeling van de Venrayse samenleving zijn. In samenwerking met de gemeente zouden bijvoorbeeld de organisaties die bij het Mondiaal Platform Venray zijn aangesloten een rol kunnen spelen bij het bevorderen van tolerantie en diversiteit in Venray.

Sport

Sport draagt sterk bij aan een gezond en een gelukkig leven, voor alle leeftijden. Bij sport geldt ‘jong geleerd is oud gedaan’. Gymles en bewegen is daarom voor D66 een belangrijk onderdeel van de schoolopleiding. Wij pleiten ervoor dat er minimaal 2 uur bewegingsonderwijs per week wordt aangeboden en dat dit alleen gegeven mag worden door een bevoegde docent. Verder zouden wij graag zien dat er meer samenwerking ontstaat tussen bewegingsonderwijs op scholen, de buitenschoolse opvang en de sportverenigingen. Verder vinden we het wenselijk dat de basisschool jaarlijks enkele zwemlessen aanbiedt. Ook voor ouderen is het belangrijk om in beweging te blijven. D66 wil dat stimuleren door bijvoorbeeld het ontwikkelen van ‘applied health gaming’ zoals de Tovertafel voor mensen met dementie. Zo kan iedereen op eigen niveau blijven bewegen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018